اهداف

این موسسه با تعیین چشم‌اندازهای کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند مدت در عرصه گردشگری دینی فعالیت نموده و درصدد نیل به اهداف از پیش تعیین شده می باشد.

مهمترین اهداف این مرکز تخصصی عبارتند از: