درباره گردشگری دینی

گردشگری دینی در ادبیات علمی و کاربردی صنعت توریسم در دنیا، با آنچه ما امروزه در کشورمان از آن به عنوان گردشگری زیارت و یا گردشگری مذهبی یاد می‌کنیم، متفاوت است. متاسفانه تعریف و کاربست گردشگری دینی در کشور ما به سنخ گردشگری زیارت خلاصه شده، حال آنکه زیارت بخشی از گردشگری دینی می باشد نه تمام آن.

گردشگری دینی تعامل گسترده‌ای با غیر دین باوران دارد و عدم توجه به ابعاد گسترده‌ی این سنخ گردشگری در کشور ، موجب رکود در بخش گردشگری دینی می‌شود.

کشورعزیزمان ایران با تنوع گسترده در اقلیت‌های دینی، مراسمات آئینی و سنتی، سایت های دینی توریست پذیر و گردشگری مذهبی، ظرفیت بالایی در گردشگری دینی دارد. این ظرفیت‌ها نیازمند بازشناسی و تبدیل شدن به محصولات گردشگری دینی را دارا هستند.

این مرکز تخصصی برآن است، ضمن توجه به مباحث آموزشی و پژوهشی در صنعت توریسم، توجه ویژه‌ای به بحث گردشگری دینی (مطابق با استانداردهای بین المللی و ملی) داشته باشد و با گفتمان سازی و تبیین این سنخ گردشگری، گامی در جهت توسعه، رونق و ارتقاء کیفی صنعت توریسم در کشور بردارد.