رویکردها

این مرکز تخصصی بر آن است که با درنظر گرفتن آموزه‌های دینی، قوانین ملی و بین المللی برای فعالیت در عرصه گردشگری و با نیازسنجی گردشگری دینی در تمام ابعاد و زیرمجموعه‌های‌ آن، اعم از گردشگری مذهبی، زیارت، آئینی و معنوی؛ بتواند ضمن ایجاد گفتمان گردشگری دینی مبتنی بر استانداردهای دینی و ملی، اسباب رونق و توسعه گردشگری با رویکرد تخصصی گردشگری دینی را در کشور فراهم آورد.

مؤسسه آوای فطرت و معنویت، با تکیه بر تحقیقات علمی، تجربیات میدانی و تجارب شخصی بنیان‌گذاران آن، یک سند راهبردی برای فعالیت در عرصه گردشگری دینی تهیه نموده است و فعالیت‌های خود را بر اساس فازهای کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت پیگیری نموده و در حال اجرا می‌باشد.