اهداف و رویکردها

۱- پژوهش و آموزش مبتنی بر نیازسنجی میدانی با رویکرد بینشی و کاربردی

 

۲- برگزاری دوره های آموزشی گردشگری با هدف توسعه علمی و کارآفرینی

 

۳- تربیت نیروی متخصص گردشگری با رویکرد تخصصی گردشگری دینی برای علاقه مندان

 

۴- برگزاری کارگاه های آموزشی برای فعالین صنعت گردشگری با همکاری نهادهای مرتبط