اهداف و رویکردها

تلاش برای پیاده سازی پژوهش های صورت گرفته

تلاش برای آموزش اقشار مختلف فعال در این صنعت، نهادها و ارگان ها، کمک به راهنمایان تور و برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعات مختلف، در استان های مختلف

تربیت نیروی متخصص گردشگری دینی برای بهره مندی و تکمیل کادر پژوهشی و آموزشی مرکز

همکاری با نهادهایی که علاقه مند برگزاری کارگاه آموزشی در این زمینه هستند.