اهداف و رویکردها

نظر به ضرورت و اهمیت پژوهش در این عرصه، یکی از مهمترین اهداف این معاونت، رفع خلأهای موجود در عرصه گردشگری دینی در موضوعات فقهی و مطابق با نیاز سنجی داخلی و خارجی می‌باشد. همچنین نگارش درس نامه‌های مختلف برای دروس گردشگری دینی، ‌تحقیق و پژوهش در زمینه برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط، تمرکز بر پژوهش‌ها و فعالیت‌های علمی-کاربردی با در نظر گرفتن مفاهیم بین المللی و در نهایت اجتناب از موازی کاری در این عرصه مورد اهتمام این معاونت می‌باشد.