معرفی

دین و موضوعات مرتبط با آن، طبق آمارهای رسمی سازمان جهانی گردشگری UNWTO یکی از مهمترین انگیزه‌های سفر در سال‌های اخیر بوده ، که در مقایسه با سال‌های گذشته از رشد چشمگیری برخوردار بوده است.

طبیعتا گردشگری دینی و اقسام متنوع آن اعم از گردشگری مذهبی، زیارتی، معنوی و آئینی در سال‌های اخیر مورد توجه سازمان‌ها و متولیان عرصه گردشگری در کشور بوده است و نکته حائز اهمیت در این بین، نبود پژوهش، محتوا مناسب و مطالعات راهبردی در این زمینه است.

موسسه آوای فطرت و معنویت به عنوان مرکز تخصصی گردشگری دینی در راستای فراهم نمودن زیرساخت‌های مناسب، توسعه و رونق گردشگری دینی یکی از مهم ترین اهداف خود را پژوهش بر مبنای مطالعات میدانی و آمایش سرزمینی قرار داده است.

در این راستا، بررسی و رصد آخرین پژوهش‌های صورت گرفته در عرصه بین المللی گردشگری دینی، انجام پژوهش‌های فقهی و اخلاقی در عرصه گرشگری دینی، با بهره‌مندی از پژوهشگران حوزوی، روش مند سازی ارائه آموزه‌های دینی به گردشگران خارجی و نگارش درس نامه‌های آموزشی برای مخاطبین مختلف، مورد اهتمام ویژه این مرکز دینی می‌باشد.